Geachte voorzitter, wethouder en commissieleden,

Verkeersveiligheid en wegenbeheer is een terugkomend onderwerp op onze dorpsraad agenda. We hebben in 2015 al een uitgebreide dorpsschouw gemaakt en hebben over de inhoud daarvan regelmatig  contact met de heer van Hooft.

Ook hebben wij als dorpsraad gebruik gemaakt van alle inspraakmogelijkheden inzake het GVVP. Wij hebben de aandachtspunten voor Hurwenen keer op keer onder de aandacht gebracht.  Wij hebben op verzoek van de heer  Winkelmolen van Megaborn een prioritering  op onze lijst aangegeven. Waarop wij het bericht kregen,  dat het team van Megaborn er nadrukkelijk voor gezorgd heeft dat alle genoemde knelpunten onderdeel zijn gemaakt van het uitvoeringsprogramma of elders bij een andere afdeling zijn neergelegd ter oplossing.

Ondanks dat wij blij verrast zijn met het onderzoek naar de noodzaak voor aanleg rotonde op kruispunt Hurwenensestraat, Middelweg, Van Heemstraweg, moeten wij voor het overige constateren dat wij in het rapport dat nu besproken wordt , niets van onze speerpunten terug zien.  Vandaar dat wij het vanavond nogmaals onder uw aandacht willen brengen.

Groot aandachtspunt is, door de toename van steeds groter wordend landbouwvoertuigen , de veiligheid in de Marshallweg.  Er wonen in deze straat gezinnen met jonge kinderen die op de straat spelen, er zijn geen trottoirs  aanwezig en er staan veel auto’s geparkeerd in de bermen.

Het is goed dat er op alle dijken maatregelen getroffen gaan worden tegen doorgaand autoverkeer, echter vragen wij ons af, of dit niet tot een nog onveiliger situatie leidt in de Marshallweg en op het kruispunt  Hurwenensestraat, Middelweg, Van Heemstraweg.  De route over de Waaldijk naar Zaltbommel is namelijk de meest gebruikte ontsluitingsroute voor het dorp.  Ons voorstel is deze maatregel pas in te zetten zodra de rotonde bij de Hurwenensestraat  daadwerkelijk gerealiseerd is en de veiligheid in de  Marshallweg is aangepakt.

Wij zijn op de hoogte dat knelpunten zoals kapotte bermen geen onderdeel vormen van het GVVP maar willen dit toch ook in deze commissie onder de aandacht brengen. De kapotte bermen van de Dorpsstraat maken deze straat steeds onveiliger voor met name langzaam verkeer.  Door de gaten en kuilen langs deze weg is de situatie voor fietsers,  voetgangers met rollator en mensen met een scoot- of brommobiel verre van ideaal en onveilig.

Wij lezen in het GVVP dat er voor de aanleg van 30km zones in Hurwenen  € 457.000,= begroot is. 30 km handhaven lijkt ons niet haalbaar in de kern, het is al moeilijk genoeg te handhaven op  50 km. Wij zien de meerwaarde van deze aanpassing dan ook niet in.

Ons voorstel zou zijn om het bedrag dat voor deze maatregel is begroot, te besteden aan de inrichting van de Marshallweg om daar de veiligheid te bevorderen.  Daarnaast vragen wij u grasbetontegels te plaatsen in de bermen van de Dorpsstraat  (gedeelte tot aan de Wielewaallaan) voor een duurzame oplossing van wegenbeheer en ook hier de veiligheid te bevorderen.

Wij vragen u nogmaals kritisch naar onze punten te kijken en te overwegen deze onderwerpen alsnog in het GVVP te verwerken.  Wij nodigen u van harte uit de situatie ter plekke te komen bekijken en zijn altijd bereid tot nadere uitleg.

Dank voor uw aandacht,  Corien Mosselman Dorpsraad Hurwenen

10 april 2019

 

Meer informatie: http://bit.do/ePkxU