Notulen vergadering dinsdag 17 april 2018 dorpshuis 19.00 uur

Aanwezig: Pim, Corien, Bernard, Jantien, Conny

1. Opening :

Pim opent de vergadering en heet allen welkom.

Kennismaking : Veerle Vanvenckenray:

Veerle is nieuw aangesteld bij de gemeente als beleidsregiseur. In haar takenpakket leefbaarheid, participatie, mantelzorg en vrijwilligers. Zij is binnen de gemeente de contactpersoon voor de dorpsraden. Zij is werkzaam voor 28 uur per week. Besproken waarmee wij momenteel bezig zijn. Pim benoemt dat de inventarisatie en behoefte peiling onder ouderen stil is komen te liggen. Veerle verwijst naar stichting Welzijn Bommelerwaard. Zij gaat informeren hoe het is met onze aanvraag ‘Goed Idee Doe er iets Mee t.a.v. communicatie tussen dorpsraden en ambtenaren. Binnenkort is er een gezamenlijk dorpsraden overleg waar zij aanwezig zal zijn. Conny toesturen verslag gezamenlijk dorpsradenoverleg 2017 aan Veerle , Corien lijst openbare ruimte met speerpunten toesturen aan Veerle

2. Mededelingen en ingezonden stukken:

Verkiezingsdebat 14 maart jl. samen met dorpsraad Rossum; goed georganiseerd leuke avond, veel achterban aanwezig van de deelnemende politieke partijen. Helaas weinig jongeren < 35 jaar.

Uitnodiging inloopavond Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan maandag 23 april as. Corien: uitnodiging op de infoapp. Corien, Bernard, Jantien en Conny gaan naar deze avond.

Hurns Horecastraatje: Aanvraag binnen gekomen vanuit Kerkje voor lenen marktkramen en vanuit de voetbalver. Diepvries en koelkast. Jantien regelt dit met Hans van Schijndel.

Vergaderen en bijeenkomsten in het dorpshuis; we kunnen er niet altijd in (geen sleutel van café gedeelte) Conny neemt contact op met Hans van Schijndel over ontvangen facturen (huur zaal en koffie en thee) en vraagt om sleutel café.

Uitnodiging om deel te nemen: Meepraten over leefbaarheid (Raad voor Inspiratie & Advies), raad is actief vanaf 2017. Oproep komt ook in het Carillon. Momenteel niemand van ons beschikbaar hiervoor.

3. Notulen:

Goedgekeurd. Naar aanleiding van de actiepunten uit de vorige notulen:

 Afspraak voor bespreking opties nieuw dak dorpshuis met Hans van Schijndel (namens bestuur dorpshuis) , Kees van Drunen , René Stern ( Spectrum) Corien en Conny (namens dorpsraad) op maandag 28 mei as.

 Aanschaf keukenapp. Dorpshuis loopt . Zodra dit is gerealiseerd kan bedrag van subsidie worden overgemaakt. Binnenkort is er thema eetavond in dorpshuis. Corien en Conny volgen dit verder op.

 Dorpsraad wil bijdragen aan onderhoud AED in het dorp, we zijn in afwachting van verdere details van Wilma van Haaften (EHBO).

 Project dorpsfilm is opgestart. Nu een commissiegroep vormen die dit project wil oppakken. Bernard zal een oproep op de info app plaatsen (op facebook reeds gedaan).

 Nieuwjaarsduik; Conny neemt contact op met Peter Aben.

 

4. Evaluatie ‘Ei kwijt’avond 11 april jl.

Zie verslag, gemaakt door Bernard , dit zal op de website worden geplaatst en naar de aanwezigen worden gemaild die hun mailadres hebben doorgegeven.

We kijken positief terug op deze avond, bruikbare opmerkingen. Voor herhaling vatbaar.

Speerpunten: Inspraak rondom de voetbalvelden, vacatures voor dorpsraad openbaar maken (Jantien wil dit jaar afmaken en dan vacature openstellen voor nieuwe penningmeester), stratencommissie gaan vormen (Alexander van Drunen heeft zich beschikbaar gesteld voor de Marshallweg). Ruimte op de bewonersavond voor inbreng inwoners. Notulen vergaderingen op de website, ruimte op vergaderingen bieden voor inbreng bewoners. Rommel nevengeul en hondenuitlaat diensten.

5. Opvolging actiepunten Stamppotavond in januari:

We besluiten de actiepunten door te schuiven na de zomer. Wel mail met verzoek of er bestuursleden uit de verenigingen zitting willen nemen in bestuur dorpshuis (reeds gevraagd maar nog geen reactie). En op korte termijn eet thema organiseren dorpshuis voor inwoners.

6. Vervolg openbare ruimte (speerpunten 2018 en snelheidsmeting:

 Lijst met punten aanvullen met opmerkingen van 11 april jl. daarna toesturen aan Veerle (contactpersoon dorpsraden). Op inloopavond 23/4 aandacht vragen voor de lijst.

 Met verwijzing van de uitslag snelheidsmeting, zie mail F. Verstegen. We gaan inzetten op snelheidsbeperking voor de Hurwenensestraat, kruispunt Marshalweg. Er liggen bij de gemeente al verzoeken vanuit bewoners dus advies samen optrekken voor eerder resultaat. Alexander van Drunen is momenteel bezig met de inventarisatie van wensen bewoners Marshallweg t.a.v. verkeersveiligheid.

 De Buiten Beter app kan gebruikt worden door inwoners om defecten e.d. te melden bij de gemeente. Bernard heeft kapotte bankje Jannestoep gemeld en bij het maken van dit verslag was bankje al gerepareerd, dus het werkt! Buiten Beter app ook op de info app vermelden en facebook.

 We nemen contact op met de gemeente over het maaibeleid van de bermen.

7. Voetbalvelden:

Op 9 mei as. informatie avond voor bewoners die belangstelling hebben voor CPO (bron woonbehoefte enquête). Inspraak en verder communicatie rondom voetbalvelden adequaat regelen. Onze rol blijft faciliterend, inspraak avonden regelen en dergelijke. Spectrum (leefbaarheidsalliantie) kan ondersteunen bij dit proces. Na de avond van 9 mei afspraak maken hiervoor. Van de externe CPO groep die via de gemeente belangstelling toonde, hebben we niets meer gehoord.

8. Rondvraag:

Notulen worden vanaf heden op de website geplaatst met de opmerking dat inwoners te bespreken agendapunten via de mail kunnen aanleveren.

9. Sluiting: Volgende vergadering dinsdag 22 mei om 20.00 uur in Dorpshuis.