Notulen vergadering dinsdag 22 mei dorpshuis 20.00 uur

Aanwezig: Pim, Corien, Bernard, Conny , afwezig met bericht: Jantien

1. Opening :
Pim opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen en ingezonden stukken:
 N.a.v. de notulen op de website; mail van Hans van Schijndel (beheerder van het dorpshuis) met wensen en voorwaarden van het dorpshuis bij evt. bebouwing van de voetbalvelden. In het verslag van de ‘ei kwijt’avond is hiervan melding gemaakt. De punten uit dit verslag en deze aanvullende mail worden meegenomen bij de inspraakmogelijkheden. We zullen dit berichten aan Hans en bestuur dorpshuis. Tevens adviseren om aanwezig te zijn bij alle inspraakbijeenkomsten die er gaan komen.
 Verzoek van inwoner aan de Dorpsraad om een bijeenkomst te organiseren over uitbreiding geitenstal in het dorp, met bewoners, van der Schans en mogelijk de gemeente. We nemen contact op voor toelichting van dit verzoek.
3. Notulen:
Goedgekeurd. Naar aanleiding van de actiepunten uit de vorige notulen:
 Afhandelen toegekende subsidie in jan. 2018 voor het dorpshuis . Gemeente vraagt stukken op (o.a. factuur van aangeschafte keukenapp. ) Bespreken op 28 mei met Hans van Schijndel.
 Dorpsraad wil bijdragen aan onderhoud AED in het dorp, we zijn in afwachting van verdere details van Wilma van Haaften (EHBO). We sturen herinnering naar Wilma.
 Nieuwjaarsduik; een jonge man uit Ammerzoden heeft aangeboden de organisatie van de duik over te willen nemen van Peter Aben. Toch nog eens de verenigingen polsen om het van Hurwenen samen op te pakken.
 Opvolging Stamppotavond; alvorens mail naar verenigingen te sturen of er belangstelling is om in bestuur Dorpshuis zitting te nemen, zijn we in afwachting van meer informatie over frequentie vergaderen, profiel bestuurslid e.d. vanuit het bestuur van dorpshuis. Navraag doen 28 mei as.
4. Voetbalvelden (CPO groep en vervolg).
De op 9 mei jl. gehouden informatie avond voor bewoners die belangstelling hebben voor CPO (bron woonbehoefte enquête) is goed bezocht en verlopen. Er zijn 8 a 9 belangstellenden voor een CPO groep . Gesproken over het vervolg traject . Dorpsraad draagt verdere begeleiding van de CPO groep over aan Spectrum (wij zijn geen partij meer daarin).Dorpsraad gaat wel met ondersteuning vanuit Spectrum inspraakavonden voor bewoners organiseren over de invulling van de voetbalvelden.
Pim heeft zich aangeboden als adviseur aan de CPO groep op persoonlijke titel.
De externe CPO groep heeft aangegeven geen belangstelling te hebben voor bouwen in Hurwenen. Woensdag 23 mei as. is er een vervolgavond waarbij we de begeleiding van de CPO groep overdragen aan Spectrum Elan.
5. Voorwaarden gebruik Dorpshuis voor de Dorpsraad
Van Hans van Schijndel concept afspraken ontvangen. We kunnen ons hierin vinden, hebben echter nog vraag over zaalhuur voor verenigingen. Te bespreken op afspraak 28 mei as.
6. Vervolg openbare ruimte (speerpunten 2018 en snelheidsmeting:
 Inloopavond Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan maandag 23 april as. Corien, Bernard en Conny zijn hierheen geweest. We hebben de lijst met alle punten wederom aangeboden
en met Hans van Hooft gesproken over de veiligheid in de Marshallweg. Hoe gaat het nu
verder? Alle wensen uit alle kernen worden geïnventariseerd en opgenomen in het
gemeentelijke verkeer- en vervoersplan. Daaruit komt een meerjarenplan , planning
september/oktober. Agenderen na de zomer.
 Maaibeleid bermen: 17 mei jl. bezoek van medewerker Realisatie en Beheer samen met
aannemer over het maaibeleid bermen in Hurwenen. Voor de bermen geldt een zgn. grof
maaibeleid (voor verschraling van de grond ter bevordering van de biodiversiteit), dit
betekent dat de bermen 2 keer per jaar worden gemaaid en dat het maaiafval wordt
afgevoerd. Rondom bankjes en in het plantsoen wordt vaker gemaaid, dit is benoemd als
gazon. Veel bewoners houden zelf de bermen bij met maaien (helaas dan wel veel
hondenpoep in de bermen).
 Marshallweg: input te vergaren bij Alexander van Drunen over het evt. aan te leggen troitoir
aan de Marshallweg.
7. Dorpsfilm.
Andre Versteeg uitnodigen voor volgende vergadering om planning, voortgang, financiering e.d. te
bespreken.
8. Rondvraag:
 We missen de EHBO link op de website, gaan we toevoegen.
 Afspraak maken met Chris Verhoeven (goed idee doe er iets mee) n.a.v. onze aanvraag voor
organiseren cursus o.i.d. voor alle dorpsraden in de gemeente Maasdriel, om werkwijze
gemeente inzichtelijker te maken.
9. Sluiting: Volgende vergadering dinsdag 10 juli om 20.00 uur in Dorpshuis.