Dringende oproep bij de Commissie Ruimte (13 maart 2019)

Geachte voorzitter, leden van de raad, college en overige aanwezigen,

Ons doel als dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid en het bevorderen van het
welzijn van de inwoners van ons mooie Hurwenen. Wij inventariseren wensen en behoeften
van bewoners en trachten om, in samenwerking met particuliere initiatieven en de overheid,
daaraan tegemoet te komen.
Daarbij proberen wij onafhankelijk te acteren en mag onze persoonlijke mening nooit
leidend zijn. Met de recente uitspraak over een mogelijke uitbreiding van de geitenboerderij
constateren wij grote bezorgdheid bij de inwoners over hun leefomgeving. Er zijn zorgen
wat deze uitspraak voor gevolgen zal hebben; zal er stankoverlast zijn, gaat de luchtkwaliteit
dusdanig achteruit dat er gezondheidsklachten gaan ontstaan? Wordt het mooie Hurwenen
minder aantrekkelijk om te wonen? Zijn de gevolgen van dit besluit voor alle inwoners
voldoende in kaart gebracht?
Om de leefbaarheid en de (weinige) voorzieningen die er zijn op peil te houden streven wij
naar woningbouw voor zowel ouderen als starters om iedereen de kans te geven in
Hurwenen te (blijven) wonen. Met de uitspraak over de uitbreiding van de geitenboerderij
hebben wij als dorpsraad naast zorgen over een gezonde leefomgeving ook zorgen over de
gevolgen voor woningbouw en de voorzieningen in ons dorp. Stagneert straks de verkoop
van de kavels aan de Wielewaallaan? Mag er gezien de trend om niet te bouwen in een
straal van 2 km rondom een bedrijf met deze omvang, nog gebouwd gaan worden op de
voetbalvelden in Hurwenen? Wat zijn de gevolgen voor de uitbreiding van het nog te
bouwen sportcomplex?
We willen als dorpsraad ons dorp in alle opzichten aantrekkelijk houden voor nieuwe en
bestaande inwoners. We willen bijvoorbeeld niet dat de verkoop van bestaande en nieuwe
woningen stagneert omdat men zorgen heeft om een gezonde leefomgeving. Dan is er ook
geen doorstroom en dat is niet goed is voor de leefbaarheid in zo´n klein dorp.
Hoe heeft het ooit zover kunnen komen? Hurwenen is een klein dorp met gemoedelijke
inwoners waar bijna iedereen elkaar kent of wel weer iemand die weer iemand kent. Men
drinkt een biertje op het voetbalfeest, ruilt bollen tijdens de bollendag in het Hurns Kerkje,
treft elkaar op Koningsdag of bij een voorstelling van de Hurnsche Uijlen. En heel soms als
het vriest met z’n allen al zwierend op de ijsbaan. Je kent elkaar en maakt een praatje, wenst
elkaar het beste bij de Nieuwjaarsduik. Ook Alexander van der Schans en zijn gezin maken
onderdeel uit van deze gemeenschap.
Hoe lastig is het hiermee om te gaan; zorgen om de leefbaarheid en welzijn van inwoners
aan de ene kant en een ambitieuze ondernemer en dorpsgenoot zijn succes gunnen aan de
andere kant? We lezen en horen dat alle partijen, inclusief Alexander van der Schans zelf,
deze plek, zo dicht op de bebouwde kom, voor uitbreiding van zijn geitenbedrijf het meest
ongelukkig vindt. We lezen in het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
(VGO-3) dat er een verhoogde kans op longontsteking is voor omwonenden in een straal van
2 kilometer rond geitenhouderijen. We lezen dat de gemeente het beleid heeft geen
intensieve veehouderij in de kernen toe te laten. We lezen dat het totaal aantal geiten in
heel Noord-Holland minder is dan wat er straks mogelijk bij komt tussen Hurwenen en
Rossum. Daar kunnen we de ogen niet voor sluiten. En toch is er nog steeds geen oplossing.
Dat kan toch niet waar zijn?
Iedere ambitieuze ondernemer heeft zijn prijs. Waar gewerkt wordt worden fouten
gemaakt, niemand heeft dat bewust gedaan maar het is nu eenmaal zo. Laten we vooruit
kijken en gezamenlijk nadenken over oplossingen. Wij vragen u oprecht: gemeente wees u
ervan bewust, u kunt helpen, toon lef en los dit op. Doe dit voor de leefbaarheid die hiermee
gemoeid is voor de inwoners van Hurwenen en Rossum.
Dank voor uw aandacht,

Conny Boekestijn
Voorzitter dorpsraad Hurwenen