Het gaat erom dat mensen elkaar in voldoende mate (leren) kennen en elkaar begrijpen. Herkenbaarheid, vertrouwen, onderlinge hulp, de aanwezigheid van voorzieningen en veiligheid spelen een belangrijke rol. Ook heeft de communicatie tussen de bewoners en andere instanties, zoals gemeente en woningstichting, invloed op de leefbaarheid.

De dorpsraad wil proberen een brug te slaan tussen alle bestaande en nieuwe initiatieven om de leefbaarheid van Hurwenen te bevorderen en waar nodig zelf initiatieven te entameren.

De Dorpsraad is betrokken bij de opzet en uitvoering van diverse werkgroepen waarover u elders op deze website kunt lezen.

Naast deze algemene activiteiten kijken we ook naar de verschillende deelgebieden, het dorp, de waard en het buitengebied.

Het dorphurwenenIMGP0133.jpg

Het dorp is de centrale plaats van Hurwenen, waar de meeste mensen wonen en de meeste activiteiten plaatsvinden. We zijn blij met de defibrillator (AED) aan het kerkje en de Koningsboom. Andere zaken behoeven de komende tijd onze aandacht, zoals verbeteren van de verkeersveiligheid (verkeer remmende maatregelen, trottoirs en verlichting), de nieuwbouw van woningen (ook in het starterssegment, zoals aan de Wielewaallaan) en de herinrichting van de voetbalvelden na de fusie met Rossum. Meer aandacht voor de jeugd (meer speeltoestellen, naschoolse opvang, activiteiten voor de jeugd van 12-18). Verbetering van het busvervoer.

De waardde waal

De waard (met daarin De Kil) is een (inter)nationaal bekend natuurgebied, vooral onder vogelspotters. Het gebied is onderdeel van het project “ruimte voor de rivier”, waardoor het gebied in de naaste toekomst ingrijpend wordt aangepast door de komst van een nevengeul voor de rivier. Diverse organisaties, maar ook inwoners van Hurwenen en gebruikers van het gebied, zijn betrokken bij de inspraak. Voor Hurwenen is het belangrijk, dat het gebied goed bereikbaar blijft en een bijdrage kan leveren aan de aantrekkelijkheid van Hurwenen als woongebied.

Het buitengebiedIMG_0010

Het wonen in een dorp betekent het wonen in een landelijke omgeving met agrarisch gebruik. Het is jammer dat ook inwoners van Hurwenen het buitengebied mede zien als een basis voor overlast (milieu hinder, landbouwgif, stank, zwaar verkeer, bijensterfte, Q-koorts) en er weinig wordt gesproken over de rust en de landschappelijke schoonheid van het gebied. De Dorpsraad wil zich inzetten om over en weer begrip te kweken tussen de diverse gebruikers van het gebied.